Положення про порядок обробки персональних даних в медичній мережі «Добробут»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок обробки персональних даних в Медичній мережі «Добробут» (далі – Положення) розроблено відповідно до законодавства України в частині забезпечення захисту персональних даних із врахуванням вимог:

 • Конституції України;
 • Господарського кодексу України;
 • Цивільного кодексу України;
 • Закону України «Про захист персональних даних»;
 • Закону України «Про інформацію»;
 • Типового порядку обробки персональних даних, затвердженого Наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 08.01.2014р. №1/02-14;

1.2. Положення визначає вимоги Медичної мережі «Добробут» (далі – Компанія) до обробки та порядку забезпечення захисту персональних даних суб’єктів персональних даних на всіх етапах їх обробки, у тому числі за допомогою організаційних і технічних заходів.

1.3. Положення розповсюджується на невизначене коло осіб – суб’єктів персональних даних, які вступають або можуть вступати у будь – які відносини з Компанією.

1.4. Положення публікується на офіційному веб - сайті Компанії (https://www.dobrobut.com/) в мережі Інтернет з метою ознайомлення суб’єктів персональних даних, дані яких обробляються Компанією під час здійснення нею своєї статутної діяльності.

1.5. Положення визначає перелік заходів, спрямованих на безпеку персональних даних, з урахуванням вимог законодавства у сферах захисту персональних даних, інформаційної безпеки.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА СКОРОЧЕННЯ

2.1. База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

2.2. Володілець персональних даних – фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

2.3. Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.

2.4. Знеособлення персональних даних – вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу.

2.5. Інформаційна система (далі - ІС) – прикладна система, сервіси, засоби інформаційних технологій або інші компоненти для оброблення інформації. Прикладами інформаційних систем є: окреме програмне забезпечення, системи корпоративної пошти, системи дистанційного навчання, система резервного копіювання тощо.

2.6. Інформація – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

2.7. Персональні дані (далі – ПД) – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

2.8. Категорії – узагальнені групи персональних даних відповідних суб’єктів.

2.9. Клієнт – суб’єкт персональних даних (фізична особа або представник такої особи), який виступає споживачем медичних послуг, що надаються Компанією та персональні дані якого обробляються Компанією при надані таких послуг.

2.10. Контрагент – суб’єкт персональних даних (фізична особа, фізична особа – підприємець, представник юридичної особи), який діє у цивільно-правових та господарсько-правових відносинах з Компанією.

2.11. Конфіденційна інформація (далі - КІ) – інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. До КІ не відносяться таємна та службова інформація.

2.12. Користувач - працівник Компанії, який відповідно до своїх професійних, службових або трудових обов’язків, використовує інформаційні ресурси ІС Компанії або особа, що залучається Компанією для виконання відповідних функцій.

2.13. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

2.14. Правочин – будь – який договір, стороною якого є Компанія, не залежно від його форми та предмету, в тому числі додатки, доповнення до них, угоди про внесення змін до них, документи, що підтверджують дії, спрямовані на укладення, виконання, зміну та припинення будь – яких з цих правочинів.

2.15. Працівник – особа, яка згідно Кодексу законів про працю України має чинні трудові відносини з Компанією.

2.16. Розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця.

2.17. Суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються.

2.18. Строк обробки персональних даних – строк, протягом якого Компанія здійснює обробку персональних даних суб’єкта персональних даних, який обчислюється з моменту отримання Компанією персональних даних та згоди на обробку персональних даних та не перевищує строк, необхідний для реалізації мети обробки та строк, визначений законодавством України у сфері архівної справи та діловодства.

2.19. Третя особа – будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений), якій Компанією чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

3. ОСНОВНА ЧАСТИНА

3.1. Обробка персональних даних в Компанії.

3.1.1. ПД, що обробляються Компанією, відносяться до конфіденційної інформації.

3.1.2. Компанія є володільцем ПД, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, та/або на підставі укладених договорів, Компанія є розпорядником ПД.

3.1.3. Компанія обробляє ПД, які акумульовані в бази ПД.

3.1.4. Порядок обробки ПД в Компанії визначається цим Положенням на підставі чинного законодавства України.

3.1.5. Первинними джерелами відомостей про фізичну особу є видані на її ім’я документи, підписані нею документи, відомості, які особа надає про себе.

3.1.6. Процеси (підпроцеси, процедури) обробки ПД є частиною бізнес-процесів Компанії. Процеси обробки ПД можуть бути автоматизованими або неавтоматизованими.

3.1.7. Компанія обробляє ПД, які можуть бути об’єднані в бази ПД.

3.1.8. Компанія може доручити обробку ПД розпоряднику ПД відповідно до договору, укладеного в письмовій формі. Розпорядник ПД може обробляти ПД лише з метою і в обсязі, визначених у договорі.

3.1.9. Компанія не обробляє ПД про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних профспілках, засудження до кримінального покарання.

3.1.10. В усіх випадках, не врегульованих цим Положенням, необхідно керуватися чинним законодавством України.

3.2. Вимоги та підстави для обробки ПД

3.2.1. В основу визначення мети обробки ПД закладено принцип законності їх обробки.

3.2.2. Обробка ПД здійснюється Компанією відкрито і прозоро із застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають визначеним цілям такої обробки.

3.2.3. ПД, що обробляються Компанією мають бути точними, достовірними та оновлюватися за потребою, визначеною метою їх обробки.

3.2.4. Склад та зміст ПД, що обробляються Компанією, мають бути відповідними, адекватними та ненадмірними стосовно визначеної мети їх обробки.

3.2.5. Cтрок обробки ПД встановлюється Компанією залежно від категорії суб’єктів ПД, мети обробки ПД та визначається чинним законодавством України.

3.2.6. Підставами для обробки персональних даних є:

3.2.6.1. згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних;

3.2.6.2. дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень;

3.2.6.3. укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних;

3.2.6.4. захист життєво-важливих інтересів суб’єкта персональних даних;

3.2.6.5. необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який передбачений законом;

3.2.6.6. необхідність захисту законних інтересів володільця персональних даних або третьої особи, якій передаються персональні дані, крім випадків, коли потреби захисту основоположних прав і свобод суб’єкта персональних даних у зв’язку з обробкою його даних переважають такі інтереси.

3.3. Категорії суб’єктів ПД

3.3.1. Компанія здійснює обробку ПД таких категорій суб’єктів персональних даних:

 • клієнти (фізичні особи та представники таких осіб);
 • контрагенти (суб’єкти, які перебувають у цивільно-правових та господарсько-правових відносинах з Компанією - представники юридичної особи, фізичні особи-підприємці або фізичні особи без статуса господарюючого суб’єкта);
 • працівники.

3.4. Використання ПД

3.4.1. Використання ПД передбачає будь-які дії Компанії щодо обробки цих даних, їх захисту, а також надання часткового або повного права обробки ПД іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із ПД, що здійснюються за згодою суб’єкта ПД чи відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.4.2. Для належного використання ПД в Компанії створені умови для їх захисту.

3.5. Збирання ПД

3.5.1. Збирання ПД є складовою процесу їх обробки, що передбачає дії з підбору чи впорядкування відомостей про суб’єкта персональних даних.

3.5.2. Суб’єкт персональних даних в спосіб, передбачений цим Положенням, повідомляється про володільця ПД, склад та зміст зібраних ПД, свої права, визначені чинним законодавством України, мету збору ПД та осіб, яким передаються його персональні дані.

3.5.3. Отримання згоди суб’єкта ПД та повідомлення його про обробку ПД не виконуються, якщо ПД були зібрані із загальнодоступних джерел.

3.6. Порядок доступу до ПД суб’єкту відносин, пов’язаних з ПД

3.6.1. Порядок доступу до ПД третіх осіб визначається Статтею 16 Закону України «Про захист персональних даних».

3.6.2. Компанія безоплатно надає суб’єкту ПД інформацію про обробку його ПД, крім випадків, установлених законодавством.

3.6.3. Суб’єкт ПД має право на отримання своїх ПД, які він надав Компанії, в структурованому, загальноприйнятому форматі, що легко зчитується машиною, та має право на передавання таких даних іншому володільцю/розпоряднику.

3.7. Видалення або знищення ПД

3.7.1. ПД видаляються або знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог чинного законодавства.

3.7.2. ПД підлягають видаленню або знищенню у разі:

 • закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта ПД на обробку цих даних, якщо інше не передбачено законом;
 • припинення правовідносин між суб’єктом ПД та Компанією, якщо інше не передбачено законодавством;
 • видання відповідного припису Уповноваженого або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого;
 • набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення ПД.

3.7.3. Персональні дані, які не відповідають дійсності, мають бути негайно змінені або знищені.

3.7.4. Видалення та знищення ПД здійснюється у спосіб, що виключає можливість їх поновлення.

3.8. Поширення ПД

3.8.1. Поширення ПД передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб’єкта ПД.

3.8.2. Поширення ПД без згоди суб’єкта ПД або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законодавством, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

3.8.3. Виконання вимог встановленого режиму захисту ПД забезпечує сторона, що поширює ці дані.

3.8.4. Сторона, якій передаються ПД, повинна попередньо вжити заходів щодо забезпечення вимог чинного законодавства.

3.8.5. Передача ПД іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із ПД, здійснюється лише за умови забезпечення відповідною державою належного захисту ПД у випадках, встановлених законом або міжнародним договором України.

3.8.6. ПД не можуть поширюватися з іншою метою, ніж та, з якою вони були зібрані.

3.8.7. ПД можуть передаватися іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних з ПД, також у разі:

 • надання суб’єктом ПД однозначної згоди на таку передачу;
 • необхідності укладення чи виконання правочину між володільцем ПД та третьою особою – суб’єктом ПД на користь суб’єкта ПД;
 • необхідності захисту життєво-важливих інтересів суб’єктів ПД;
 • необхідності захисту суспільного інтересу, встановлення, виконання та забезпечення правової вимоги;
 • надання володільцем ПД відповідних гарантій щодо невтручання в особисте і сімейне життя суб’єкта ПД.

3.9. Передача ПД

3.9.1. Компанія має право передавати ПД суб’єктів ПД, що входять до Категорій «Клієнти», «Контрагенти» та «Працівники» таким третім особам (в тому числі, але не виключно):

 • підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності, органам державної влади чи органам місцевого самоврядування, фізичним особам;
 • підприємцям, яким Компанія або чинним законодавством надано або буде надано право обробляти персональні дані;
 • третім особам, що залучені Компанією та/або приймають участь під час надання Компанією медичних послуг;
 • архівним установам та іншим особам, що надають Компанії послуги зберігання інформації та документів і пов'язані з цим послуги;
 • учасникам, афілійованим особам Компанії, особам, що мають істотну участь у Компанії і/або здійснюють контроль над Компанією;
 • організаціям, які надають послуги лабораторних досліджень Компанії та інші послуги (в тому числі фінансові);
 • іншим приватним особам та організаціям для забезпечення виконання останніми своїх функцій або надання послуг Компанії/Компанією відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Компанією правочинів.

3.10. Повідомлення про передачу ПД

3.10.1. Про передачу ПД третій особі Компанія протягом десяти робочих днів повідомляє суб’єкта ПД, окрім наступних випадків:

 • передачі ПД за запитами при виконанні завдань оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом;
 • виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування своїх повноважень, передбачених законом;
 • здійснення обробки ПД в історичних, статистичних чи наукових цілях;
 • суб’єкт ПД був повідомлений про можливість такої передачі в момент збору ПД.

3.11. Забезпечення захисту ПД

3.11.1. Забезпечення безпеки персональних даних в Компанії ґрунтується на наступних фундаментальних принципах:

 • принцип мінімальних повноважень: доступ до персональних даних повинен бути організований таким чином, щоб надавати тільки ті повноваження, яких достатньо для виконання службових завдань та обов’язків;
 • принцип явного санкціонування дій: дії співробітників Компанії, пов’язані з персональними даними, які прямо не передбачені внутрішніми організаційно-розпорядчими або нормативними документами Компанії, є забороненими;
 • принцип законності: Компанія враховує вимоги чинного законодавства України пов’язаного з безпекою персональних даних;
 • принцип відповідальності: керівництво Компанії, а також співробітники, бізнес-партнери і будь-які треті сторони, які мають або мали доступ до персональних даних, повинні дотримуватися вимог регламентуючих документів та законодавства України.
 • принцип комплексності та системності: захист персональних даних в Компанії забезпечується на правовому, адміністративному, організаційному і програмно-технічному рівнях, а також шляхом комплексного застосування засобів захисту інформації та взаємодії всіх підрозділів Компанії між собою.

3.11.2. Компанія вживає заходів щодо забезпечення захисту ПД на всіх етапах їх обробки за допомогою організаційних та технічних заходів.

3.11.3. Захист ПД передбачає заходи, спрямовані на запобігання їх випадковим втратам або знищенню, незаконній обробці, у тому числі незаконному знищенню чи доступу до ПД.

4. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ СУБ'ЄКТІВ КАТЕГОРІЇ «КЛІЄНТИ»

4.1. У Категорії «Клієнти» Компанія здійснює обробку ПД суб’єктів ПД (фізичних осіб та їх уповноважених представників), які є споживачами медичних послуг, що надаються Компанією.

4.2. ПД суб’єктів Категорії «Клієнти» обробляються для цілей надання медичних послуг Компанією та виконання вимог законодавства України.

4.3. Метою обробки ПД суб’єктів вказаної Категорії є:

 • надання медичних послуг Компанією та здійснення пов’язаних із цим операцій;
 • здійснення господарської діяльності з медичної практики;
 • виконання вимог законодавства в сфері охорони здоров’я;
 • виконання вимог, які встановлюються нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я (МОЗ);
 • підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої звітної інформації з питань діяльності Компанії;
 • дотримання вимог законодавства у сфері оподаткування;
 • забезпечення комунікацій з клієнтами;
 • надання консультацій та інформації щодо послуг Компанії;
 • проведення маркетингових заходів, досліджень та компаній, аналізу споживчих настроїв;
 • забезпечення прав та законних інтересів Компанії та зацікавлених осіб;
 • забезпечення реалізації відносин у сфері послуг, що надаються Компанією;
 • виконання Компанією своїх функцій та/або учасниками Компанії, афілійованими особами Компанії, особами, що мають істотну участь у Компанії і/або здійснюють контроль над Компанією;
 • інших відносин, що вимагають обробки ПД та мають на меті отримання доходів та реалізацію положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, іншого законодавства, яким регулюється діяльність Компанії, Статуту Компанії, її внутрішніх положень та політик.

4.4. Склад ПД, обробку яких здійснює Компанія в Категорії «Клієнти» (включаючи, але не обмежуючись):

 • прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) суб’єкта;
 • дані документа, який посвідчує особу), в т.ч. копії документів в паперовому та\або електронному вигляді, що засвідчуються фізичною особою, як такі, що відповідають оригіналу, із зазначенням дати отримання (копіювання) таких копій документів;
 • дата і місце народження;
 • громадянство (підданство) або відсутність відношення до громадянства (підданства);
 • зразок особистого підпису;
 • місце реєстрації, місце постійного проживання або тимчасового перебування;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (в тих випадках, коли він є у особи) або документ, що підтверджує відмову в отриманні такого номеру;
 • зображення (фото, скановані копії документів, відео) та звукозапис при наданні медичних послуг;
 • номера телефонів (робочих та особистих стаціонарних та мобільних), адресу електронної поштової скриньки (корпоративної та особистої) факс тощо;
 • медичні дані;
 • лабораторні дослідження;
 • дані, які вимагаються законодавством в сфері здійснення надання медичних послуг, з тих, що не наведені вище;
 • інші відомості, мета обробки яких співпадає з метою обробки персональних даних, та які будуть надані суб’єктом самостійно або отримані Компанією в процесі ведення Компанією своєї діяльності, в тому числі, але не виключно шляхом надання медичних послуг.

4.5. Застереження про аудіовізуальне спостереження.

4.5.1. При наданні медичних послуг Клієнтам Компанія для реалізації своїх прав та законних інтересів може проводити відео – спостереження на території своїх закладів охорони здоров’я.

Компанія здійснює відео спостереження за згодою суб’єктів ПД на обробку їх ПД Компанією, що надається суб’єктами шляхом відвідування закладів охорони здоров’я Компанії, в яких зазначається про факт ведення відео спостереження. Компанія здійснює аудіофіксацію розмов з Клієнтами з використанням відповідного телекомунікаційного обладнання за умови повідомлення суб’єктів персональних даних про факт здійснення аудіофіксації шляхом усного застереження.

Відеозаписи, фотографії та записи телефонних розмов з Клієнтами можуть бути використані Компанією для реалізації своїх прав та законних інтересів.

4.5.2. Підписуючи «Договір на надання медичних послуг» суб’єкт персональних даних повідомляється про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені законодавством та цим Положенням, мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передаватися його персональні дані.

4.5.3. Підписуючи «Анкету пацієнта» суб’єкт персональних даних надає свою згоду на обробку персональних даних та підтверджує про свою обізнаність щодо обробки його персональних даних у зв’язку з виконанням володільцем персональних даних обов’язку, який передбачений законом.

5. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ СУБ'ЄКТІВ КАТЕГОРІЇ «КОНТРАГЕНТИ»

5.1. У Категорії «Контрагенти» Компанія здійснює обробку ПД суб’єктів ПД, які перебувають у цивільно-правових та господарсько-правових відносинах з Компанією - представники юридичної особи, фізичні особи-підприємці або фізичні особи без статусу суб’єкта господарювання.

5.2. ПД суб’єктів, що входять до Категорії «Контрагенти», обробляються для цілей ефективного виконання умов правочинів, що укладаються Компанією з суб’єктами вказаної Категорії та для дотримання умов чинного законодавства України.

5.3. Метою обробки ПД вказаної Категорії є:

 • здійснення господарської діяльності, в тому числі, отримання та надання Компанією послуг;
 • ведення бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку;
 • ділового листування, в тому числі, надання відповідей на запити державних органів;
 • виконання вимог законодавства в сфері здійснення надання медичних послуг;
 • виконання вимог, які встановлюються нормативно-правовими актами МОЗ;
 • підготовки відповідно до вимог законодавства та внутрішньої документації Компанії статистичної, адміністративної та іншої звітної інформації з питань діяльності Компанії;
 • дотримання вимог законодавства в сфері оподаткування;
 • забезпечення комунікацій з контрагентами та їх представниками;
 • забезпечення прав та законних інтересів Компанії та зацікавлених осіб.

Окремими домовленостями, оформленими Компанією та його Контрагентом в правочинах між ними, може бути передбачена також інша, не зазначена тут, мета обробки.

5.4. Склад ПД, обробку яких здійснює Компанія в Категорії «Контрагенти» (включаючи, але не обмежуючись):

 • прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта (представника суб’єкта);
 • дані документа, який посвідчує особу, в т.ч. копії документів в паперовому та\або електронному вигляді, що засвідчуються фізичною особою, як такі, що відповідають оригіналу, із зазначенням дати отримання (копіювання) таких копій документів;
 • зразок особистого підпису;
 • дані про реєстрацію суб’єкта в якості фізичної особи - підприємця;
 • місце реєстрації, місце постійного проживання або тимчасового перебування;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (в тих випадках, коли він є у особи) або документ, що підтверджує відмову в отриманні такого номеру;
 • контактні особи, для здійснення комунікацій в рамках виконання умов укладених правочинів (прізвища, ім’я, по батькові таких осіб, їх дата народження, номери телефонів, адреса електронної поштової скриньки);
 • номера телефонів (робочих та особистих стаціонарних та мобільних), адресу електронної поштової скриньки (корпоративної та особистої), факс тощо;
 • реквізити банківських рахунків (в межах, які необхідні для виконання умов укладених правочинів);
 • інші відомості, мета обробки яких співпадає з метою обробки персональних даних вказаної Категорії, та які будуть надані суб’єктом самостійно або отримані Компанією в процесі ведення Компанією своєї діяльності.

5.5. Укладаючи правочин з Компанією суб’єкт персональних даних повідомляється про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені законодавством та цим Положенням, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

6. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ СУБ'ЄКТІВ КАТЕГОРІЇ «ПРАЦІВНИКИ»

6.1. У Категорії «Працівники» Компанія здійснює обробку ПД фізичних осіб, які знаходяться у трудових відносинах з Компанією, мають намір вступити в трудові відносини (надають свої персональні дані з метою працевлаштування, в якості відповіді на інформацію Компанії про наявні вакансії).

6.2. ПД суб’єктів Категорії «Працівники» обробляються для врегулювання та оформлення трудових відносин між Працівником та Компанією, інших правовідносин з дотриманням вимог чинного законодавства України.

6.3. Метою обробки ПД вказаної Категорії є:

 • встановлення та підтримання правовідносин в галузі праці, працевлаштування та стажування;
 • забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;
 • виконання вимог, які встановлюються нормативно-правовими актами Державної служби зайнятості України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та інших державних органів.

6.4. Склад ПД, обробку яких здійснює Компанія в Категорії «Працівники» (включаючи, але не обмежуючись):

 • прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) суб’єкта;
 • паспортні дані;
 • громадянство (підданство) або відсутність відношення до громадянства (підданства);
 • зразок особистого підпису;
 • вік;
 • стать;
 • дата і місце народження;
 • місце постійного проживання або тимчасового перебування;
 • місце реєстрації;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (в тих випадках, коли він є у особи) або дані про відмову в отриманні такого номеру;
 • сімейний стан;
 • склад сім’ї та кількість утриманців, прізвища, ім’я, по батькові таких осіб, їх стать, вік, місце реєстрації та проживання, контактні дані;
 • професію, спеціалізацію, кваліфікаційний клас;
 • робочий стаж та місця роботи;
 • відношення до військового обов’язку;
 • освіту (включаючи вчені звання, курси підвищення кваліфікації тощо), володіння мовами;
 • наявність прав керування транспортними засобами та стаж керування;
 • займані посади;
 • зображення (фото, відео) та звукозапис під час виконання трудових обов’язків;
 • номери телефонів (робочих та особистих стаціонарних та мобільних), адресу електронної поштової скриньки (корпоративної та особистої), факс тощо;
 • адресу розташування робочого місця;
 • розмір основної та додаткової заробітної плати, премії, бонуси, інші доходи;
 • реквізити банківських рахунків;
 • інші відомості, мета обробки яких співпадає з метою обробки персональних даних, та які будуть надані суб’єктом самостійно або отримані Компанією в процесі ведення Компанією своєї діяльності.

7. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРАВА СУБ'ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Компанія повідомляє суб'єктів персональних даних про їх права як суб’єктів персональних даних, що обумовлені ст.8 Закону України «Про захист персональних даних», в тому числі:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження свої персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються їх персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються їх персональні дані, а також зміст таких персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних, крім випадку обробки персональних даних у зв’язку з виконанням володільцем персональних даних обов’язку, який передбачений законом;
 • знати механізм автоматичної обробки їх персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для них правові наслідки.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Компанія вживає заходів щодо забезпечення захисту персональних даних на всіх етапах їх обробки.

8.2. Компанія самостійно визначає перелік і склад заходів, спрямованих на безпеку обробки персональних даних, з урахуванням вимог законодавства у сферах захисту персональних даних, інформаційної безпеки.

8.3. Захист персональних даних передбачає заходи, спрямовані на запобігання їх випадкових втрат або знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.

8.4. Персональні дані залежно від способу їх зберігання (паперові, електронні носії) мають оброблятися у такий спосіб, щоб унеможливити доступ до них сторонніх осіб.

8.5. Це Положення (його наступні редакції) публікується на офіційному сайті Компанії за адресою: https://www.dobrobut.com/.